Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատարանների գործունեության վերաբերյալ 2015թ. I-ին կիսամյակի հաշվետվություն

  î»Õ»Ï³Ýù 2013, 2014 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ µÛáõç»Ç, ýÇݳÝë³Ï³Ý ͳËë»ñÇ, դատավորի միջին ամսական աշխատավարձի վերաբերյալ   
                     
                    ѳ½³ñ ¹ñ³Ù
NN 2014à ï³ñ»Ï³Ý 2013 ï³ñ»Ï³Ý гٻٳï³Ï³Ý /³í»É³óáõÙ/+/, ϳ٠Ýí³½»óáõÙ/-/ ݳËáñ¹ ѳßí»ïáõ ï³ñí³ Ýϳïٳٵ/
¸³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ¸³ï³ñ³ÝÇ ×ßïí³Í µÛáõç»Ý  ¸³ï³ñ³ÝÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ͳËëÁ (ϳï³ñáճϳÝ) ¸³ï³íáñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ñÓ ¸³ï³ñ³ÝÇ ×ßïí³Í µÛáõç»Ý  ¸³ï³ñ³ÝÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ͳËëÁ (ϳï³ñáճϳÝ) ¸³ï³íáñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ñÓ ¸³ï³ñ³ÝÇ ×ßïí³Í µÛáõç»Ý  ¸³ï³ñ³ÝÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ͳËëÁ (ϳï³ñáճϳÝ) ¸³ï³íáñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ñÓ
1 ²é³çÇÝ ³ïÛ³ÝÇ` ÁݹѳÝáõñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ ¨ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý 4,124,092.97 4,049,192.90 773.10 3,386,534.60 3,315,383.90 608.30 737,558.37 733,809.00 164.80
2 ì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ 912,451.70 880,969.90 1,089.50 797,021.50 785,728.40 932.00 115,430.20 95,241.50 157.50
3 ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³Ý 525,540.40 520,302.60 1,314.30 443,746.30 435,115.50 1,158.90 81,794.10 85,187.10 155.40
  Áݹ³Ù»ÝÁ 5,562,085.07 5,450,465.40 3,176.90 4,627,302.40 4,536,227.80 2,699.20 934,782.67 914,237.60 477.70

^ to_top