Home Contacts
Armenian Version English Version


Թափուր աշխատատեղեր

Կայանալու են բաց և կրկնակի մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

05.02.2008

1. ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետ (դատական ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախումբ կոդ՝ ԴԴ-4.1-257)։
ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետը փորձաքննություն է իրականացնում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատական ակտերի նախագծերը, տալիս է եզրակացություններ, կազմում տեղեկանքներ, նախապատրաստում է անհրաժեշտ նյութեր և տեղեկատվություն, իրականացնում է Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված իր լիազորություններից բխող այլ գործառույթներ։

2. ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետ (դատական ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախումբ կոդ՝ ԴԴ-4.1-258)։
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետը փորձաքննություն է իրականացնում ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատական ակտերի նախագծերը, տալիս է եզրակացություններ, կազմում տեղեկանքներ, նախապատրաստում է անհրաժեշտ նյութեր և տեղեկատվություն, իրականացնում է Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված իր լիազորություններից բխող այլ գործառույթներ։

3. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետ (դատական ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախումբ կոդ՝ ԴԴ-4.1-.244.1)։
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետը վարչության պետի ղեկավարությամբ փորձաքննություն է իրականացնում ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշման նախագծերը, տալիս է եզրակացություններ, կազմում տեղեկանքներ, նախապատրաստում է անհրաժեշտ նյութեր և տեղեկատվություն, իրականացնում է Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված իր լիազորություններից բխող այլ գործառույթներ։

1-3 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
գրական հայերենի պատշաճ իմացություն։

Նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներին կարող են դիմել միայն ՀՀ քաղաքացիները։
Նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթին դիմողները Դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կադրերի բաժին (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում՝ մրցութային հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է.
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը բնօրինակի հետ միասին.
* տեղեկանք դատական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1535-Ն որոշմամբ).
* երկու լուսանկար` 3X4 սմ չափի.
* անձնագրի պատճենը։
Դիմողը մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ։
Դիմողը մրցույթին ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով։
Փաստաթղթերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10։00-ից մինչև 17։00-ը։
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 01.02.2008 թ. ներառյալ։
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Դեպարտամենտի կադրերի բաժին (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5, հեռ. 511-780)։ 

Նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները կկայանան 05.02.2008թ. ժամը 11։00-ին, Դեպարտամենտի շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5, հեռ. 511-780)։